E

Ebbarp by strax väster om Perstorp. Här finns en välbehållen backstuga som vårdas av hembygdsföreningen. Stugan som ligger delvis in i en backe uppfördes i början av 1800-talet. Stugan visar väl hur fattigt folk bodde vid denna tid.

Ebbe, Axel (1868-1941), författare och bildhuggare, född i Hököpinge. Studerade skulptur utomlands och bland hans verk kan nämnas Atlas dotter, Mannen som bryter sig ur klippan och Bäckahästen. Av utgivna diktsamlingar kan nämnas ”Rim å Rodevelske” 1913 och ”Rijm” 1928.

Ekebjär, mellan Östra Ljungby och Munka-Ljungby. Gravfält från järnåldern som består av 11 gravar varav två domarringar.

Ekelund, Vilhelm (1880-1949), författare, född i Stehag där fadern var smedmästare. Bodde i Danmark och Tyskland under perioden 1908-1921. Hedersdoktor i Lund 1937. Vurmade för de antika idealen. Bland hans verk kan nämnas: ”Vårbris” 1900, ”Havets stjärna” 1906, ”Nordiskt och klassiskt” 1914, ”Det andra ljuset” 1935 m.fl.

Ellinge, ett gods beläget på en kulle vid stranden av Braån, har anor från 1100-talet. Under denna tid ägdes godset av ätten Galen som var släkt med såväl ätten Hvide i Danmark som med den Sverkerska ätten vilken försåg Sverige med flera kungar under medeltiden. På 1500-talet ägdes slottet av ätten Sparre. Sedan dess har det haft en lång rad olika ägare. I parken finns en mineralkälla som länge användes av bygdens befolkning.

Enskiftet. Äldre tiders jorduppdelning hade haft som mål att uppnå rättvisa vad gällde markens fördelning mellan byborna. Och eftersom de olika åkerpartierna var olika givande hade varje gård en bit mark i varje litet åkerparti. Detta innebar att gårdarna fick sina åkrar utspridda på många platser runt om i byn. Genom uppodling av gammal betesmark och genom arv och köp ökade ägosplittringen ytterligare under århundraden. I början av 1800-talet var det inte ovanligt att en gård kunde ha åkrar på 30 till 40 och ibland ännu fler ställen. Många lotter låg så långt bort eller var så små att det knappast lönade sig att odla dem. Ett försök att effektivisera jordbruket skedde 1757 då storskiftet genomfördes. Resultatet blev inte vad man önskat och det stod klart för de flesta att en ny reform måste genomföras. Åren 1783-1786
enskiftades fyra byar i Skurups socken; detta blev början till det skånska enskiftet som fick sin rättsliga kraft 1803. Det viktigaste i denna reform var att varje gård fick sina ägor samlade på ett eller ett par ställen, varefter gården, i de fall så bestämdes, revs och
återuppbyggdes på de nya ägorna. Enskiftet i Skåne var helt genomfört först i slutet av 1830-talet.

Eneskogen strax öster om Röstånga är en gammal betesmark där enarna har blivit ovanligt stora. Området används ännu som betesmark.

Erkedösen, strax nordväst om Smygehamn. 4000 år gammal stenkammargrav. Ytterligare en gravdös, Kungsdösen, ligger intill.

Esarp, söder om Dalby. Socknen utbreder sig på båda sidor om Höje å. Esarps by utgörs av en mindre antal hus och gårdar. Kyrkan är gammal men restaurerades 1860. Invid kyrkan ligger Esarps berustade säteri. Gården har anor från 1600-talet då det var ett kronsäteri. Hörde under 1700-talet till Häckeberga, friköptes 1816. Under 1900-talet delades gården men sitt gamla utseende med korsvirke har bibehållits. Norr om Höje å ligger byn Alberta med korsvirkeslängor och gatehus.

Eskilstorps ängar, vid Öresund väster om Vellinge. Ett våtmarksområde med strandängar som varit betade i tusentals år. Området är häckningsplats för flera olika fågelarter.

Eslöv. Härifrån utgick sju järnvägslinjer – och härifrån kom kandidaten Sten Stenson Sten, gestaltad på film av Nils Poppe. Klicka på kartan för att läsa mer!

Everlöv, by sydväst om Sjöbo. 1100-tals kyrka med väl bibehållen medeltidsprägel. Kalkmålningarna i kyrkan som daterats till 1500-talet är unika genom att några av de avbildade personerna bär glasögon, en nyhet vid denna tid. Utanför kyrkan finns en stiglucka (port) i kyrkomuren kvar. Dessa kunde utformas som små byggnader och fungerade som ingång till kyrkogården under medeltiden. Att man anlade murar runt kyrkogårdarna var för att hålla kreaturen borta.

Everöd, samhälle sydväst om Åhus. I samhällets västra del ligger den gamla kyrkbyn. När bönderna flyttade ut sina gårdar i början av 1800-talet i samband med enskiftets genomförande flyttade arbetare och hantverkare in i byn och uppförde sina enkla hus på de tomter som bönderna lämnade. Den gamla byplanen har på så sätt bibehållits ganska väl. Vid sidan av den medeltida kyrkan ligger prästgården som är uppförd på 1800-talet.