F

Fader Gunnar se Rosendal Gunnar

Fallstaff, fakir. Pseudonym för Axel Wallengren (1865-1896). Författare, född i Lund. Efter studier i hemstaden blev han medarbetare på bland annat Stockholms Tidningen. Är mest känd för sina komiska alster. Har bland annat gett ut: ”Bohème och idyll” (1892), ”En hvar sin egen gentleman” (1894), ”Lyckans lexikon” (1896). I Skåne har ett pågatåg uppkallats efter honom.

Falsterbo. Under 1300-talet tog Falsterbo över Skanörs roll som den viktigaste orten för den viktiga sillhandeln. Den utveckling som Skanör hade genomgått på 1100-talet upplevde nu Falsterbo. Fiskare från Skåne och Själland landade sina fångster på kungens marknadsplats. Kunderna var köpmän, främst från de nordtyska städerna. En bebyggelse tog fart och vid stranden uppfördes slottet Falsterbohus, som blev ett av kungens residens. Härifrån kunde han ha uppsikt över den ur skattehänseende viktiga sillmarknaden. Falsterbo kyrka är från 1200-1300-tal och är uppförd med hjälp av sillapengar. När sillen försvann så försvann även levnadsbetingelserna för människorna. Staden sjönk ner till att bli en by. I slutet av 1800-talet kom Falsterbo åter att leva upp, denna gång på grund av badgästerna. Sandstränderna med sin vita sand är enastående. När man går i sanden händer samma sak som när man går i snö – det knarrar.

Falsterbonäset är ett eldorado för ornitologer från hela Skåne och även från Danmark och från övriga delar av Sverige. Falsterbo fungerar som något av en ”mellanlandningsplats” för många flyttfåglar under sensommaren och den tidiga hösten. Skälet till detta är att flyttfåglar, när de lämnar Sverige, försöker att i det längsta flyga över land. De följer därför kusterna så länge som landlinjerna överenstämmer med deras flyttningsriktning. De viker därefter av längs land, söderut eller västerut. Men när de har nått Falsterbo har de också nått slutpunkten. Nu öppnar sig havet framför dem. Många fåglar stannar därför till här för att ta en vilopaus innan de fortsätter sin långa resa. Faktum är att många tycks ha blivit så förtjusta i platsen att de även på våren, efter flygturen över Östersjön, gör en vilopaus innan de fortsätter norrut. Mellan en och två miljoner lämnar dagtid Falsterbo från slutet av augusti till slutet av oktober. Exempel på fåglar som kan påträffas här är sparvhök, gråtrut, bofink, stare, ringduva och kärrsnäppa. Den sistnämnda är ett exempel på en s.k. vadare, en långbent och långnäbbad grupp av fåglar som håller till i närheten av vatten där de springer omkring och jagar insekter och andra smådjur. Småfåglar, som det är gott om på Falsterbonäset, färdas oftast i enorma flockar. Man har t.ex. iakttagit flockar med över 100 000 bofinkar.

Fantehåla, (Fantehullet) nära Örkelljunga. Här stod ett slag mellan svenskar och danskar år 1510. Det hela började med att det svenska riksrådet Åke Hansson Tott bröt in i Skåne med 700 ryttare. Vid Fantehåla möttes han av en dansk styrka anförd av länsmannen Tyge Krabbe på Helsingborgs slott. Svenskarna led ett fullständigt nederlag och Åke Tott stupade för ett lanshugg. Namnet Fantehåla lär hänga samman med sägnen om Örkelljunga kyrkklocka. Denna berättar att klockgjutar- gesällen Fante kallades till Örkelljunga för att gjuta en kyrkklocka. Fante tog emellertid för mycket silver i malmen vilket fick hans mästare i Köpenhamn att åkte till Örkelljunga för att tala med sin gesäll. De båda möttes vid Turabyggebäcken där mästaren i vrede dräpte sin gesäll. Därför kallar man än idag det stället för Fantehåla och under mörka kvällar lär man kunna se Fante vandra omkring där.

Filborna, by och socken öster om Helsingborg. Namnet Filborna skrevs från början Fölborna, vilket ger besked om att det område där Filborna by sedermera uppstod från början var en hästhage där föl gick och betade. Inte vilka föl som helst – dessa jordar tillhörde på den tiden Helsingborgs slott, dvs Danmarks konung. Bosättningar uppträdde emellertid i området redan under stenåldern. I början av 1900-talet bodde nära 600 personer i Filborna by. De flesta av dem arbetade inom jordbruk och trädgårdsnäring, men här fanns också en del småhantverkare och husarer. Idag finns bara en handfull kvar av de gamla byhusen, samtliga i Helsingborgs stads ägo. Som by existerar knappast Filborna länge, men det finns fortfarande en Filborna församling, liksom en gymnasieskola och ett simhallsbad, vilka bär det gamla bynamnet. Lästips: ”Hasslarp och Filborna – två byar”av Torgny Fransson och Jan Fredriksson.

Film. 1895 ägde den första offentliga filmförevisningen rum i Paris. Sommaren därpå kom tekniken till Sverige då Industriutställningen i Malmö öppnade sina portar för besökare. Premiären ägde rum den 28 juni då det danska Koncertpaläet anordnade visningen av ”rörliga fotografier”. Filmen visade ögonblicksbilder från Paris.

Fingeravtryck. År 1912 stals 15 kronor vid ett inbrott i kaffeaffären Imperial på Östra Förstadsgatan i Malmö. Tjuven lämnade ett fingeravtryck i en fönsterram och med hjälp av fingeravtrycket kunde polisen gripa arbetaren Oskar Jönsson-Hagman. Han nekade till brottet men dömdes med fingeravtrycket som bevis till fem års straffarbete. Det var första gången en brottsling i Sverige fällts av sina fingeravtryck.

Finjasjön vid Hässleholm är en fin fiskesjö. Här finns sutare, braxen, ål, abborre, gädda, lake, öring och regnbåge. Sjön är Skånes åttonde största sjö och som djupast mäter den drygt 13 meter. Sjön erbjuder även fina badmöjligheter.

Fjällmossen ligger på Linderödsåsens högsta del och är det sydligaste ostörda myrområdet i Europa. Mossen passeras om man vandrar längs Skåneleden.

Fjällfotasjön strax öster om Svedala är en ca 2 km2 stor sjö med ett maxdjup om 2,5 meter. Sjön har ett rikt djur- och fågelliv. Bland annat finns gott om kronhjort, dovhjort och rådjur. I sjön häckar bland annat grågås. För att inte störa djurlivet ska man hålla sig till utlagda vägar.

Flinkasjön, liten sjö med rikt fågelliv, belägen två km söder om Örkelljunga. Här häckar bl.a. sångsvan och enkelbeckasin.

Flygplan. Det första flygplan som tillverkades och flögs i Sverige byggdes på Nyrops båtvarv i Landskrona vintern och våren 1909-1910. Bakom bygget stod ingenjören och båtbyggaren Hjalmar Nyrop och köpmannen Oscar Ask. Planet kallades ”Gräshoppan” och det första flygförsöket som ägde rum den 28 april i Ljungbyhed resulterade endast i några mindre skutt. Efter att planet utrustats med en ny motor gjorde den i slutet av augusti några kortare flygningar.

Flyinge är ett 1300-tals-gods som ända till 1658 ägdes av biskopen i Lund. Den ursprungliga borgen revs på 1700-talet. Under 1800-talet blev Flyinge ett statsstuteri. De stora stallarna från 1870-talet, liksom den omgivande parken, är öppen för besökare.

Folkdräkt. Se häradsdräkt under bokstav H.

Folkets hus. I arbetarrörelsens barndom hade arbetarna svårt att hyra lokaler till sina möten. Man tvingades därför att skaffa egna lokaler.
Först i Sverige att få en egen samlingslokal blev man i Kristianstad. 1888-89 köpte man ett par anspråkslösa, envånings- byggnader som tidigare tjänstgjort som snickeriverkstad, vid en bakgata för 930 kronor. Väggar revs, det reparerades och snyggades upp och när det hela var klart hade man fått en stor sal som rymde 600 personer, en mindre för föreningssammanträden samt en lägenhet för vaktmästaren. Stora salens fond pryddes av en tavla, som föreställde frihetens gudinna. Vid invigningen, den 27 september 1890, höll skomakare A Nilsson och Axel Danielsson tal. Detta folkets Hus var i bruk till 1914 då ett nytt hus uppfördes i sten.

Folkhögskola. Söndagen den 1 november 1868 invigdes Sveriges första folkhögskola i Önnestad utanför Kristianstad. Skolan var inrymd i en bondgårdslänga med halmtak. I skolan bodde skolans båda lärare och här fanns två lärosalar inredda. 42 elever var anmälda.
Den 2 november invigdes Sveriges andra folkhögskolan i krogen Hvilan i Åkarp utanför Malmö. Idèn till folkhögskolor hade kommit från Danmark, där den första folkhögskolan, i Rödding, startades 1844.

Forsakar, strax väster om Degeberga, är så nära ett skånskt Niagarafall man kan komma. Den nordamerikanska varianten är visserligen större men Forsakar ligger närmare till. Genom ett backlandskap som formats av inlandsisen slingrar sig Forsakarbäcken. Strax väster om Degeberga rinner bäcken genom en ravin med 30-40 meter höga skogklädda klippbranter. Här finns flera fall, varav det högsta mäter nio meter. Genom den sägenomspunna ravinen går flera stigar och platsen sägs vara hemvist för såväl Näcken som diverse pysslingar. Även Skånes enda fridlysta insekt som är en liten skalbagge vid namn Bokskogslöparen, har sin hemvist i dalen.

Fortuna, litet strandnära samhälle söder om Rydebäck i södra delen av Helsingborgs kommun. De flesta av husen här uppfördes under 1800-talets senare del av arbetare vid det närbelägna Rydebäcks gård.

Fosie, stadsdel i Malmö med c:a 37 000 invånare. Området har varit bebott sedan stenåldern. Fosie kyrka tillkom på 1200-talet och här finner man Malmös äldsta dopfunt. Vid kyrkan står också Malmös enda runsten, med inskriptionen: ”Esbjern reste denna sten efter sin fosterbroder Dvärg, en välboren ung man.” Stadsdelen fick ett kraftigt uppsving med järnvägens tillkomst på 1870-talet. Här ligger bl.a. Fosie Företagsby.

Fredriksdals friluftsmuseum
i Helsingborg är det till ytan största friluftsmuseet i landet. Det har fått sitt namn efter egendomens förste ägare, Fredrik W. Cöster som 1788 lät uppföra den nuvarande herrgården. Gården bytte ägare åtskilliga gånger under 1800-talet, men hamnade så småningom i konsul Oscar Trapps ägo. Det var dennes änka, Gisela Trapp, som 1918 i enlighet med makens önskan lät donera hela egendomen till Helsingborgs stad för att här skulle kunna uppföras ett friluftsmuseum. I museet ingår bl.a. den gamla herrgården, stadskvarteren med rekonstruerade miljöer från gamla Helsingborg, lantgårdar från olika delar av norra Skåne, en stor botanisk trädgård och åtskilliga skånska djur, bl.a. Linderödssvin. Här hittar man också Fredriksdalsteatern, där Eva Rydberg och tidigare Nils Poppe uppträtt varje sommar. Under året hålls många arrangemang på Fredriksdals friluftsmuseum, bl.a. hantverksdagar, husdjursutställningar, mässor av olika slag och julmarknad.

Frimureri är en sammanslutning med inslag av hemlighetsmakeri bildat i England år 1717. Orden har sina rötter i det medeltida murarskrået, från vilket man övertagit namn och symboler. Ordens ändamål är främst att bedriva välgörenhet. Orden är i allmänhet inte öppen för kvinnor. Till Sverige kom frimureriet 1735. Till Skåne kom orden 1776, då en loge startades i en köpmansgård i Kristianstad vid Västra Storgatan 41. Huset finns kvar än i dag.

Frosta härad, mitt i Skåne kring Ringsjön. Omfattar följande församlingar: Borlunda, Bosjökloster, Fulltofta, Gudmuntorp, Gårdstånga, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Hurva, Högseröd, Hörby, Höör, Lyby, Munkarp, Skeglinge, Svensköp, Södra Rörum, Äspinge, Östra Sallerup och Östra Strö. Till ytan 745 km2 varav 44 km2 vatten. Namnet Frosta kommer av mansnamnet Froste.

Frualid, norr om Sjöbo. Att Skåne en gång i tiden haft vulkaner är kanske inte så känt. En av dessa är Frualid som ligger strax öster om Öveds kyrka.

Fru Alstad, by på Söderslätt nordost om Trelleborg. Här finner man en kyrka, uppkallad efter ”Vår Fru”, dvs jungfru Maria. Den har en märklig bred silhuett och kan ses på mycket långt håll. Kyrkan fungerade under medeltiden som pilgrimskyrka och ligger på platsen för en gammal undergörande offerkälla. Enligt folktron så är kyrkan ”bygd före syndafloden”. I Fru Alstad bodde också författarinnan Victoria Benediktsson, mer känd under pseudonymen Ernst Ahlgren. Hon har beskrivit bygden bl.a. i romanen ”Pengar”. Byn består idag av några gamla gatuhus och gårdar, samt en skola.

Fulltofta, nordväst om Hörby. By med kyrka från 1100-talet. Intill kyrkan ligger en herrgård som är uppförd i mitten av 1800-talet. Herrgårdens ekonomilängor är från 1700-talet. Stora markområden mellan kyrkbyn och Ringsjön ägs av gamla Malmöhus läns landsting. Området som omfattar ca 975 ha, varav hälften utgör vattenområde, anses som ett av Skånes finaste friluftsområden. Några kilometer öster om byn finns ett större gravfält från järnåldern och S:ta Magnhilds offerkälla.

Fyledalen väster om Tomelilla är en dalgång som skapats i slutet av den senaste istiden då väldiga smältvattenmassor från inlandet störtade ut i havet. För den geologiskt intresserade är dalen speciellt intressant då berggrunden på flera ställen går i dagen. Dalens klimat är gynnsamt för flera växter och gör platsen till en av Skånes intressantaste botaniska områden.

Fågelsångsdalen, naturreservat öster om Lund. Sularpsbäcken har skurit sig ner i berggrunden och frilagt platser där man kan hitta 500 miljoner år gamla fossiler, från den tid då Skåne ännu låg under vatten. I dalen finns även en rik örtflora och ett rikt fågelliv.

Färjestationen i Helsingborg uppfördes 1898 och är Skånes och Sveriges äldsta provisorium. Huset skulle enligt planerna rivas efter ett par år för att ge plats till en större och mer pompös järnvägsstation, men så blev det aldrig. Ritades av Folke Zettervall, vars far Helgo några år tidigare varit engagerad i restaureringen av Lunds domkyrka. Huset ser mycket oskånskt ut och är i själva verket byggt efter mönster av järnvägsstationerna i Boden och Vännäs. Det fungerade som färje- och järnvägsterminal fram till 1991 när trafiken flyttades över till den då nybyggda Nya Knutpunkten. Det gamla provisoriet står alltjämt kvar och härbärgerar nu småföretag, utbildningsverksamheter och ett hajakvarium. Lästips: ”Färjestationen – mötesplats igår och idag” av Patrik Kumlin.

Färs härad, kring och öster om Vombsjön, mellan Klingvallsån och gränsen mot gamla Kristianstads län. Omfattar följande församlingar: Björka, Brandstad, Fränninge, Ilstorp, Långaröd, Lövestad, Röddinge, Skartofta, Södra Åsum, Sövde, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Vomb, Västerstad, Östra Kärrstorp, Östraby och Öved. Till ytan 614 km2 varav 21 km2 vatten. Namnet av personnamnet Fär.

Förlikningskommissionen. Under slutet av 1800-talet fanns i Borrby socken en förening med detta namn. Föreningens ändamål var att i godo söka bilägga de tvistemål som kunde tänkas uppstå i socknen. Om man lyckades framgår inte.